Menu

Bestyrelsesmøde 12 02 24

image
JJ
14. februar 2024 kl. 18:57
 1. Status på lokale- og aktivitetstilskud – Gennemgået, aftalt, indsendes, HP/RJ
 2. Nøgler, adgang m.v. nye bestyrelsesmedlemmer – Nøgler skal gælde til bestyrelseslokale m.v., PS
 3. Udnævnelse af æresmedlem 2x ens diplom i ramme samt a4 foto s/h i ramme. Officielt finder udnævnelsen sted på generalforsamlingen, RJ/JJ
 4. Nyt fra EM initiativ-gruppen. Bestyrelsen orienteret, JJ
 5. 19/2 trænermøde – dagsorden gennemgået, puljes og sendes til godkendelse. Udsendes denne uge på fb og trænermails. JJ
 6. Status på turneringstilmelding. Orientering. Tages op igen på trænermødet. Deadline for løbende turnering 27/2. JJ
 7. 6/3 generalforsamling – dagsorden og indkaldelse JJ. René og Peter er på valg. Christian og Bent er på valg. Alle modtager genvalg. Dagsorden jf. vedtægter. Dirigent Michael Jensen har bekræftet. Budget HP/RJ Revision af vedtægter med henblik på 2025 BH. Der vil være let forplejning i form af kaffe/kage og en øl/vand til de fremmødte, vi håber på fremmøde, der vidner om opbakning.
 8. Reklameomdeling 2024: For at have råd til alle de aktiviteter, vi ønsker at tilbyde, er det nødvendigt at dele reklamer ud. Det ligger fast: 14/6-23/6, og reklamer til omdeling skal derfor være afleveret senest d. 13/6. Det koster 10.500 for en 1-sides flyer, pris for større reklamer: Henvendelse til RJ. Rutefordeling, markedsføring online, planlægning m.v. RJ
 9. Arbejdsdag på Kongeengen. Maleteams er foreslået af Bjørn Aaby. Vi beder ham gå videre med idéen. JJ. Herudover: Vaske mål ned, skifte net og stramme skruer. Ukrudtsteams. Tømrere i seniorernes boldrum til at bygge sidebeklædning mellem deres respektive holds rum samt gennemgå bord-/bænkesæt. Malehold deadline på opgaven: Inden sommerferien. Gennemgang af ”udstyr nok” til turneringsstart samt ”hvad har vi” ifht net, hjørneflag og måltilbehør sammen med CD. Mere ergonomisk løsning på mål gør det muligt at være selvkørende/én træner pr. hold. Gennemgang af ekstraudstyr og mål med Rune. CD skal med, muligvis BH/PL med. RJ Skurvogn undersøges med CD. Overblik og ”hasteopgaver” inden trænermøde, så der kan meldes noget konkret ud - BH/RJ
 10. Sponsorer: Status på sponsorarbejde og tidligere opgaver. Dobbeltsidet skilt + 1. år 6.500 kr, herefter 2.500 om året. Opgaver: Strukturere udvalgets opgaver, forlænge aftaler, sende opkrævninger ud, lave nye aftaler, orientere webmaster om aktive sponsorer (RJ/JJ), info til www/fb ved nytegninger (husk foto). Genstart af udvalg med flg. pers.: PS, PL, RJ og Mie. PS
 11. Støtteforeningen – 2x relativt nye bestyrelser. Ansøgningsmuligheder, frivillighedsbehov og procedurer. Vi foreslår at mødes for at afstemme forventninger. Hvem skriver vi til, når vi søger støtte, osv. Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling 8. april kl. 18 1 time sammen med dem, herefter 2 timer selv. RJ
 12. Kontingentopkrævning JJ skaffer en dato, helst i februar, man/tirs. Skal sendes ud, så man betaler pr. 1. april. Beskeder om udmeldelse skal til hhv. senior- eller ungdomsformand. Dette skal også fremgå af hjemmesiden, JJ. Retningslinjer om at spille, når man er i kontingentrestance: Man bliver låst og kan ikke komme på holdkort, hvis man er i restance. I ekstraordinære tilfælde vedr. betalingsordning kontaktes hhv. senior- eller ungdomsformand.
 13. Samarbejde med naboklubber. Der er god dialog med FK Odsherred allerede, og vi står som fodboldklubber generelt stærkere, hvis vi vælger samarbejde og dialog på flere områder. Vi vil gerne fremover deltage ved FormandsLounge, næste gang er d. 14. marts. Drøftelse om samarbejde med andre sportsgrene, så vi kan koordinere træningstider, så medlemmerne måske ikke behøver vælge. Bliver taget op igen.
 14. Dommerpåsætning. Ole på Old Boys og Veteran. Er der godtgørelse for at dømme en ungdomskamp? Genoptages. En række personer kan/skal spørges ifht at dømme 8v8-kampe, vi laver en liste. Kamplederkursus for forældre og spillere undersøges for at få flere kandidater til at lede stævnekampe, 7v7 og 8v8. så vi kan få forældre med også (stævner for de små). Der bliver påsat dommer til herresenior1, men øvrige skal vi selv påsætte. DGI-kampe bookes hos dommerpåsætteren i dommerforeningen, DBU-kampe bestilles via KlubOffice. PL og RJ kigger på dommere til alle seniorkampe. JJ følger op på mulige 8-mandsdommere til ungdomshold.
 15. Sportigan, vi har et bonusbeløb til gode, som skal bruges inden 1. april. Primært til tøj, da der herved er størst gevinst. Ønsker 2 ansvarlige fra klubben, samt opstartsmøde før sæson hvert år. 2-årig aftale ønskes forlænget. Ekstrabestilling af supplerende kampsæt, strømper, trænerjakker, overtrækstrøjer. Vi undersøger status på trænermødet. Herefter bestilling. Vi er super tilfredse med samarbejdet. PS og JJ som kontaktpersoner for Sportigan.
 16. Kort nyt fra seniorafdelingen. De er lige startet op, der var 26 til den første træning, god opstart, godt oplæg fra trænerne, god stemning i truppen. Efterlyser adgang til sauna, evt. i første omgang overslag på hvad det vil koste at have den kørende. Tages med på næste DSI bestyrelsesmøde 23. marts, BH og HP. Ønske om månedlig fællesspisning i seniorafd. for at styrke det sociale klubliv. 29/2, 11/4, 9/5 og 6/6. Vi støtter initiativet med et økonomisk bidrag som et pilotprojekt i denne forårssæson. Afregning via CD. PL
 17. Kort nyt fra ungdomsafdelingen: DBU Børneklub et muligt tiltag – udskydes til næste gang. Assistenttrænerordning for unge under uddannelse – godtgørelse på niveau med fritidsjobs til debat. Undersøg med DBU hvordan aftalerne kan se ud, JJ. Undersøg på trænermødet hvad behovet for ungtrænere er, JJ. Pigeraketten lander i Nykøbing 1. maj. Der skal bruges 8 frivillige. Undersøges vedr. samarbejde med SFO’erne. Der er afholdt statusmøder med et par af holdene. JJ
 18. Kort nyt fra kassereren. Gennemgang af regnskabet (udkast) for 2023. Revideret udgave lægges på hjemmesiden, når det er klar. Ros for gennemsigtighed. HP
 19. – herunder møderække samt indkomne forslag
  1. Næste møder: 6/3 kl. 17-19 og 8/4 kl. 18-21 (inkl. 1 time med støtteforeningen)
  2. DSI har arbejdet målrettet på at bringe udgifterne ned. Der er gjort et stort og vigtigt stykke arbejde, som vi bifalder.
  3. Ønske om at klubhuset inkl. klublokale er åbent i forbindelse med træning.
  4. Der er opbakning til at hjælpe med at modernisere klubhuset blandt klubbens medlemmer og frivillige, så flere har lyst til at bruge det i hverdagene. Tages med på næste DSI-møde.
  5. Børneattester, der mangler, indhentes asap – bed om cpr på trænermødet JJ
  6. Mail og tlf. liste på bestyrelse rundsendes i bestyrelsen. JJ
  7. Ivarr Krebs er død, tidligere målmand i NIF, bestiller krans. Æret være hans minde/ RJ
  8. Aftaler om kridtning, klubhus mv. gennemgås med CD for gennemsigtighed. RJ

RJ – René
PS – Manse
HP – Henrik
PL – Peter
JJ – Julie
BH – Bent
CM – Christian
CD – Claus Dige

 

Luk