Menu

Bestyrelsens beretning om 2019

image
PHJ
05. marts 2020 kl. 09:02
Generalforsamling 2020

Beretning:
NIF har i 2019 gennemgået store organisatoriske ændringer, idet den nuværende bestyrelse trådte til i forbindelse med afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, da den daværende bestyrelse trak sig. Det skal bemærkes at den gamle bestyrelse trak sig efter at valg til bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling ikke blev som ventet. Afstemningen foregik efter klubbens vedtægter og det kan derfor afvises at der foregik et kup.

Herefter valgte den samlede bestyrelse at trække sig og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen fik den sammensætning den har i dag.

Det var en meget stor opgave som den nye bestyrelse påtog sig, med de administrative pligter der fulgte med, og dels fordi økonomien ikke umiddelbart var til at overskue.

2019 har derfor været et ”indkøringsår” med hensyn til bestyrelsesarbejdet. Organisatorisk oprettede vi straks nogle udvalg til at varetage de opgaver der skulle løses. Udvalgene har i det store hele løst de opgaver der har været og derfor har det vist sig, at være den rigtige beslutning med nedsættelse af udvalg.

De nærmere detaljer i økonomien redegør kassereren for lidt senere, men som nævnt var økonomien uoverskuelig fordi den nye bestyrelse blev mødt med en række aftaler, som ikke var skriftligt nedfældet. Dette har selvsagt været noget af en opgave at få overblik over og ryddet ud i.
Vi håber nu at vi er i bund med det og således har klare linjer fremover. Alle aftaler vil fremover
blive udfærdiget skriftligt.

Sommerland Sjælland Cup var igen en stor succes selvom lørdagens program måtte afsluttes før tid som følge af et massivt regnvejr med tilhørende lyn og torden. Sideløbende med de nævnte arrangementer fik sponsorudvalget med en meget stor indsats, skaffet en række sponsorer til
klubben.

Bestyrelsen takker for den store frivillige indsats, der er ydet af såvel aktive spillere, forældre, DBU Sjælland og andre der med indsatsen arrangementer må siges at have indført en ny kultur i klubben, en kultur som vi i bestyrelsen håber fortsætter i de kommende år.

Der skal samtidig lyde en meget stor tak til de sponsorer, der valgte at støtte op omkring klubben, der var i en svær situation.

Der skal også lyde en stor tak til Støtteforeningen som over hele året har bidraget med økonomisk støtte til pokaler, træningslejr for seniorerne og turen til Holland. Uden den støtte ville det have set rigtigt svært ud for klubben.

Det har tidligere været et problem med manglende kontingentindbetalinger, da det er en væsentlig og betydende indtægt for klubben. Vi kan for 2019 konstatere at der er 196 medlemmer, og 196 medlemmer der alle har betalt kontingent.

Det viste sig at vores U17 hold næsten uden undtagelse ikke havde betalt kontingent, men desuagtet fået lov at spille. Holdet rykkede til FKO, og bestyrelsen valgte ikke at foretage sig noget med hensyn til de manglende kontingentindbetalinger. Holdsamarbejdet med FKO ophørte samtidig. Vi er nu tilmeldt en automatisk betalingsordning så alle kontingenter fremover trækkes automatisk.

Der har i sæsonen været afholdt møde med bestyrelsen i den selvejende institution, og det har bevirket at der blandt andet nu er iværksat en plan for vedligeholdelsen af faciliteterne såvel inde som ude. Som I vil bemærke er der allerede sket vedligeholdelse af toiletter, håndvaske osv.,
ligesom klubhuset er blevet malet indvendigt. Vedligeholdelsesarbejderne fortsætter i 2020.

Klubbens hjemmeside fungerer, og det skal opfordres til at I bruger hjemmesiden til at holde jer orienteret, da vi lægger referater fra bestyrelses-møderne ud på siden, idet vi er af den opfattelse, at åbenhed om vores beslutninger, er vigtige for vores medlemmer. Det skal bemærkes at klubbens hjemmeside er det officielle medie. Referatet fra generalforsamlingen vil sammen med regnskabet også blive tilgængeligt på hjemmesiden. Der skal lyde en tak til Julie for vedligeholdelse og udvikling af vores hjemmeside. 

Sæsonen i ungdomsafdelingen blev markeret ved en fest i Nordgårdshallen i november måned og der var ikke mindre end 200 deltagere, hvilket gjorde festen til en succes, med fælles madbord og uddeling af pokaler til årets spillere osv. Jeg skal på bestyrelsens vegne give både ledere og
trænere i ungdomsafdelingen en kæmpe ros for deres arbejde. Der skal samtidig lyde en tak til forældrene som har været en fantastisk støtte i sæsonen.

På seniorplan er der p.t. to hold, hvor 1.steholdet fortsat har en mulighed for oprykning, mens 2. holdet ligger pænt i holdets række.

Old Boys holdet deltager i såvel vinter som sommerturnering og det går ganske fint.

Veteranholdet tumler rundt på vanlig vis men får dog spillet såvel sommer som vinter.

Stor tak til alle trænere og holdledere, som har ydet en stor indsats i seniorafdelingen.

Dette var bestyrelsens beretning, men der skal endnu en gang lyde en tak til vores sponsorer, støtteforeningen, klubhusforpagteren og det firma som har passet vore fodboldbaner og alle der i øvrigt har medvirket til at 2019 endte med at blive et godt år for NIF.

Sluttelig vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere og øvrige medlemmer for et fodboldår på godt og ondt, men med positive minder som overskygger de negative.

Luk