Menu

Ekstraordinær generalforsamling 2020 indkaldelse

image
PHJ
19. oktober 2020 kl. 08:22

Ekstraordinær generalforsamling den 17. november klokken 17.30 i Kongeengens klubhus.

Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer
3. Eventuelt

Forslagene til vedtægtsændringer er som følger:
§ 10 Revision

Stk. 1 Revisionen er pligtig til at overholde almindelig revisionsskik i revision af årsregnskabet.

Stk. 2 Det reviderede regnskab skal sammen med eventuelle revisionsbemærkninger samt budgetforslag for
næste regnskabsår, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære
generalforsamling.

Stk. 3 Det reviderede regnskab fremlægges af bestyrelsen på enhver ordinær generalforsamling og skal
indeholde såvel specificeret driftsregnskab som statusopgørelse.

Stk. 4 Regnskabet revideres af en registreret revisor.

Foreslås ændret til:
Stk. 1. Regnskabet skal udarbejdes efter den til enhver tid gældende lovgivning.
Stk. 2. Regnskabet samt budgetforslag for næste regnskabsår, offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen kan antage revisor til opstilling af årsregnskabet i henhold til gældende lovgivning.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

§ 14 Stk. 3 Bestyrelsen skal indkalde medlemmerne inden for 30 dage, og skal som minimum annoncere
indkaldelsen på klubbens hjemmeside, samtidig med opslag i klubhuset mindst 14 dage før afholdelse.
Indkaldelsen skal som minimum indeholde dagsorden.

Foreslås ændret til:
Stk. 3 Bestyrelsen skal indkalde medlemmerne mindst 14 dage før på klubbens hjemmeside eller andet
socialt medie og med opslag i klubhuset indenfor samme frist. Indkaldelsen skal angive dagsordenen.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 3/4 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede jf.
vedtægternes § 16.

Luk