Menu

Bestyrelselsens beretning om 2021

15. marts 2022 kl. 20:50

2021 blev et år, hvor vi kom tilbage med mere normale forhold da restriktionerne som følge af Covid blev lempet.

Med hensyn til medlemmerne blev der igen vist stor vilje til fortsat at betale kontingent og i øvrigt deltage i de aktiviteter der kunne gennemføres med respekt af restriktionerne. Yderligere viste det sig at medlemstallet faktisk voksede. Medlemstallet er ved årsskiftet 261. Det er i sær på kvinde og pigesiden der er sket en stor tilgang, hvilket er meget positivt set med bestyrelsens øjne.

Vi er fortsat tilmeldt en automatisk betalingsordning så alle kontingenter fremover trækkes automatisk. Såfremt et medlem ønsker udmeldelse skal vedkommende selv sørge for at afmelde betaling af kontingent i pengeinstitut, da vi ikke har mulighed herfor.

Vi har som tidligere nævnt Capelli sport som leverer pænt og godt tøj. Alle klubbens hold har efterhånden fået nye spilledragter m.v. Desværre har Capelli efter vores opfattelse ikke levet op til vores forventninger i 2021, og derfor har der været afholdt møde herom. Desværre er vi ikke kommet helt i må endnu så vi forventer at afholde endnu et møde i nær fremtid.

Sommerland Sjælland Cup blev gennemført og stævnet blev igen en succes takket være alle vores frivillige hjælpere som skal have en stor tak. Stævnet bliver ikke længere en del af NIF.

Af andre aktiviteter skal nævnes der både blev afholdt fodboldsskole samt delt reklamer ud. Tak til alle der løftede og bar da den indtægt vi opnår er nødvendig for klubbens drift.

Bestyrelsen må erkende at arbejdet med at skaffe sponsorer halter, hvilket ses af regnskabet. Der vil blive taget aktion på det, og forhåbentligt kan vi til næste generalforsamling vise et bedre resultat.

Bestyrelsen foretog oprydning i bold og vaskerum sådan at ungdomsafdelingen har sit eget rum i det oprindelige boldrum, mens seniorafdelingen har alle materialer i ”vaskerummet”.

Oktoberfesten blev igen afholdt og det var fantastisk med den opbakning der blev ydet. Støtteforeningen bringer en stor tak for det.

Klubbens hjemmeside fungerer fortsat, og det skal opfordres til at I bruger hjemmesiden til at holde jer orienteret, da vi lægger referater fra bestyrelsesmøderne og andet ud på siden, idet vi er af den opfattelse, at åbenhed om vores beslutninger er vigtige for vores medlemmer. Det skal bemærkes at klubbens hjemmeside er det officielle medie og ikke Facebook eller andre medier.

Referatet fra generalforsamlingen vil sammen med regnskabet også igen blive tilgængeligt på hjemmesiden.

Der skal lyde en tak til Julie for vedligeholdelse og udvikling af vores hjemmeside.

Sæsonen i ungdomsafdelingen blev markeret ved en fest i Nordgårdshallen i november måned og Der var ikke mindre end 200 deltagere, hvilket gjorde festen til en succes, med fælles madbord og

På seniorplan er der p.t. to hold et Old Boys hold og et veteranhold ligesom der er tilmeldt kvindehold til turnering.

Dette var bestyrelsens beretning, og der skal endnu en gang lyde en tak til vores sponsorer, støtteforeningen, klubhusforpagteren, Odsherred kommune og det firma som har passet vore

fodboldbaner og alle der i øvrigt har medvirket til at 2021 endte med at blive et forholdsvist godt år for NIF.

Sluttelig vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere og øvrige medlemmer for et fodboldår på godt og ondt, men med positive minder som overskygger de negative.

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingen.

Luk