Menu

Beretning om 2022

08. marts 2023 kl. 09:53

BERETNING

 

2022 blev et år hvor vi har fastholdt og udbygget vores medlemstal idet vi ved årets udgang var 291 medlemmer. Det er fortsat på ungdomssiden og kvindesiden den største medlemstilgang har været. Bestyrelsen håber at udviklingen fortsætter i det kommende år. Det, at der er kommet nye medlemmer til har medført et ekstra antal trænere med de udgifter det medfører. Vi beklager os ikke over det forhold.

Sportsligt er det gået fornuftigt på såvel ungdoms som seniorsiden hvilket skyldes vores energiske trænere og andre omkring holdene.

Der skal fortsat ske tilmelding og betaling af kontingent på den automatiske ordning og det har vist sig at være en succes da restancer er reduceret betragteligt.

Som nævnt i den seneste beretning var der problemer i samarbejdet med Capelli og bestyrelsen valgte derfor at ophæve samarbejdet da såvel kvalitet, kvantitet og mærkelige afregninger blev for meget. Der er efterfølgende indgået samarbejde med Sportigan i Høng, hvilket samarbejde har fungeret upåklageligt. Desværre har Capelli indledt en sag mod klubben grundet påståede manglende afregninger. Det er endnu uvist hvordan sagen falder ud.

Det nye samarbejde med Sportigan bevirkede øgede udgifter til spillertøj m.v., hvilket ses i regnskabet.

Det er år 1 efter sommerland Sjælland Cup og det ses i regnskabet som kassereren efterfølgende vil forelægge. Det er klart at der skal arbejdes med at finde indtægter som følge af at vi ikke længere har stævnet.

I forbindelse med drøftelserne omkring Sommerland Sjælland Cup følte bestyrelsen at DBU Sjælland ikke længere ønskede NIF som samarbejdspartner idet kontraktforslaget omkring stævnet var af så ringe beskaffenhed at vi ikke længere kunne se os som arrangør. I 2023 ville vores udkomme af stævnet være af så beskeden karakter at arbejdet for de frivillige og klubben ikke længere stod mål med indsatsen.

Det er positivt at vores sponsorer fortsat bakker op om klubben idet der har været sponsorindtægter for cirka kr. 180.000. Sponsorarbejdet er fortsat under udvikling. Kvindeholdet har eksempelvis indgået aftale med LIONS om at bringe effekter til loppetorvet mod at modtage betaling herfor. Godt gået af holdet.

I 2022 fik NIF med hjælp af sponsorer en ny elektronisk måltavle som er opsat af frivillige. Den nye måltavle sammenhold med det stigende antal reklameskilte på stadion gør at vi efterhånden har et rigtigt fodboldstadion.

En tak til vores sponsorer for den fortsatte støtte.

Støtteforeningen takker for den opbakning der har været omkring oktoberfesten på alle de tre dage hvor der har skulle bruges hjælpere. Støtteforeningen har igen i 2022 været behjælpelige med støtte til enkeltstående arrangementer, hvilket vi er taknemmelige for.

Som nævnt arvede NIF i 2022 og boet er afsluttet med at NIF får et pænt stort beløb. Imidlertid er beløbet bundet i en fond og kan derfor ikke uden videre anvendes. Der ansøges i den forbindelse om ændring af formålet for fonden så beløbet kan anvendes til eksempelvis turneringer m.v.

I forbindelse med at NIF arvede huset blev der arrangeret en dag hvor huset blev ryddet, og der var massiv støtte til det. På en søndag blev huset ryddet indvendig og udenomsarealerne ordnet. Der blev undervejs serveret ristede pølser, kaffe osv. Der skal også lyde en tak for den hjælp.

Ungdomsafslutningen blev igen en stor succes med mange deltagende. Deltagelsen viser at medlemmerne godt vil klubben.

Jeg nævner igen at klubbens hjemmeside er vores officielle talerør og I opfordres til igen at bringe nyheder m.v. til hjemmesiden.

Til sidst bringes en tak til sponsorer, støtteforeningen, klubhusforpagteren, Odsherred kommune og alle de frivillige der gør at NIF p.t. står på et godt sted.

Hermed skal beretningen overlades til generalforsamlingen

Luk