Menu

Dagsorden 2023

17. februar 2023 kl. 13:15

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 15. marts 2023 klokken 18.00 i klubhuset på Kongeengen

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med kr. 100 pr. år.

5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse.

6. Valg til bestyrelsen.

a) Tre bestyrelsesmedlemmer, ulige år, valg gælder for to år. Niclas van Wezel, Per Sørensen og Claus Dige er på valg. Claus Dige og Per Sørensen modtager genvalg.  Niclas van Wezel modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Henrik Søgård til bestyrelsen.

b) To bestyrelsesmedlemmer, lige år, valg gælder for to år. Rene Jensen og Per H. Jensen er ikke på valg.

c) 1.- og 2.-suppleant, hvert år, valg gælder for ét år. Bestyrelsen foreslår Bent Holmegaard og Niclas van Wezel.

7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Damgaard revision ApS.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fem dage før afholdelse. Forslag sendes til phbj@perjur.dk.

Per H. Jensen. 
Luk