Menu

Svigtet Af DBU, og hvorfor Sommerlandsjællandcup ikke gennemførers i NIF mere!

image
PHJ
17. februar 2022 kl. 11:09

Kære medlemmer, og interesserede.

Den samlede bestyrelse i Nykøbing IF vil orientere alle som kunne være interesseret i en forklaring på hvorfor sommerlandsjælland cup ikke er at finde på konge-engen i fremtiden.

Baggrunden er den, at bestyrelsen har fået en del spørgsmål omkring samarbejdet med BDU Sjælland, og dels fordi vi ikke syntes at pressen har fremstillet samarbejdet med DBU med henblik på afholdelse af det tidligere tilbagevende stævne i et korrekt lys, og hvorfor Nykøbing IF føler sig svigtet af DBU Sjælland som med vores øjne også svigter de unge spillere, foreningslivet ved på sigt at fjerne det økonomiske aspekt ved afholdelse af turneringerne.

Indledningsvis skal det bemærkes, at Sommerlandsjælland cup blev i tidernes morgen (godt 26 år siden) ”opfundet” i Nykøbing IF’s egne lokaler. Den, dengang siddende bestyrelse var ophavsmænd for et fodboldstævne for børn og unge i hyggeligt samvær med den bedste sport der findes, nemlig fodbold. Ideen som blev til et stævne som både skulle komme unge fodboldspillere til gode, men også klubben Nykøbing IF i form af både god omtale, men især også et økonomisk tilskud til klubbens klubkasse.

Derfor tog bestyrelsen kontakt til Sommerland Sjælland om et forhåbentligt godt samarbejde som kunne gavne, sporten, klubben, og også Sommerland Sjælland. Kort tid efter var den første CUP en realitet og fundamentet for en super begivenhed på vores anlæg på kongeengen var lagt.

Efter et par gode år hvor stævnet kørte godt, og blev større og større, blev klubben kontaktet af DBU Sjælland, som syntes at stævnet var en fantastisk ide, og var ret så imponeret over det set-up Nykøbing IF havde lavet omkring selve turneringen. DBU Sjælland henvendte sig med en forespørgsel om man kunne udvide stævnet med en pige-cup også. Det syntes alle parter var en super-ide, dog kunne man fra NIF`s side godt se at det ville til at gribe om sig med opsætningen af stævnet, både i forhold til indbydelser, og logistikken i at holde stævnet.

Man blev derfor enige om at DBU tog sig af pigestævnet, dog stadig med hjælp fra alle de frivillige i Nykøbing IF. Efter et endnu et par gode år, i fint samarbejde med både DBU, sommerland Sjælland og NIF i mellem, blev man endnu engang enige om at i forhold til stævnets opsætning, indbydelser til klubber, og turneringsplaner mm. At det var en god ide at DBU tog sig at disse opgaver, der blev forhandlet en pris i forhold til de solgte billetter til sommerland som i den periode var fordelt Sommerland og NIF i mellem Man blev enige om at DBU selvfølgelig også skulle have en økonomisk del af de solgte billetter. Stævnet kørte derefter mange gode år i godt samarbejde, alle fik noget positivt ud af stævnet, både børnene, NIF, Sommerland, og DBU.

MEN, for godt 8 år siden, kommer der pludselig et kontraktudspil fra DBU Sjælland, sendt til den da siddende bestyrelse. I kontrakten stod på den økonomiske del at DBU havde overtaget kontakten til sommerland Sjælland, og derfor også aftalen og bestemmelsen om hvor meget der skulle tilgå klubben og DBU økonomisk i forhold til de solgte billetter, og vi kan informere at man allerede i dette kontraktudspil prøvede at mere end halvere NIF`s overskud på stævnet, altså fratage en af klubbens største indkomstkilder fra den ene dag til

den anden. Begrundelsen for at fratage os retten dengang var, at det ikke Var DBU Sjællands opgave at støtte en enkelt klub økonomisk (SIC). Dette fandt man sig selvfølgelig ikke i fra NIF`s side og tog selv kontakt til sommerlandsjælland, og fik endnu en gang aftalerne på plads, så der stadig var en økonomisk ide i at lave stævnet og sætte godt 150 frivillige personer i arbejde for at få stævnet til at kører videre.

Men, DBU Sjælland fastholdt at ville have en større kontrol med stævnet og især økonomien. DBU Sjælland forhandler igen med sommerland Sjælland, og til sidst bliver det til, at Nykøbing IF ikke er en del af disse forhandlinger mere dvs. at stævnet nu helt er overtaget af DBU Sjælland.

Nykøbing IF får tildelt en mindre del af det økonomiske overskud, men får lagt mere og mere arbejde på i forhold til afholdelsen af stævnet, flere frivillige, flere opgaver, større logistik ansvar i forhold til parkering, toiletforhold, og baneforhold, men som nævnt igen en mindre del af det økonomiske overskud. De seneste år er overskuddet for turneringen set med NIF øjne ikke givet ide i forhold til hvad klubben har brugt af tid, frivillige og økonomi for at får stævnet til at fungere.

Med de godt 50.000 kr. som klubben har lavet på stævnet det seneste år har alligevel været svært for klubben at undvære da der også er omkostninger forbundet med afholdelsen. Vi vil gerne igen huske på at stævnet er drevet at godt 150 - 180 frivillige hvert år, alle som er medlemmer eller på anden måde har tilknytning til klubben. Vi har stået for alt i forhold til kampledere, parkering, afhentninger af mål i naboklubber, opsætning af ca. 25 - 30 baner med kridtning osv.

Det sidste kontraktudspil klubben modtog fra DBU i slut januar 2022 var så elendigt set med klubbens øjne både på den økonomiske del, men også de krav der bliver stillet til klubbens frivillige og klubbens bestyrelse, at det ikke tog så forfærdelig lang tid for den samlede bestyrelse at sige nej tak.

Baggrunden er at Nykøbing IF ikke har tænkt sig at drive rovdrift på klubbens frivillige og klubbens medlemmer i to weekender, en i maj og en i juni, for et beløb der vil svarer til at vi kunne får ca. 100 kr. pr frivillig i overskud vel at mærke hvis ikke der går noget som helst galt.

Alt hvad der hedder skader på baner, mål, og evt. klubhus vil, i henhold til kontraktudspillet, være på Nykøbing IFs regning og risiko. Ydermere vil DBU kunne tage kr. 2.000 pr dag hvis stævnet i DBU Sjællands øjne ikke levede op til forventningerne, vel at mærke forventninger der på ingen måde fremgår klart af kontraktudkastet.

Nykøbing IF vil med kontraktudkastet kunne få et cirka beløb på kr. 25.000,00 kr. til klubkassen, hvis alt ville gå som planlagt.

Nykøbing IF skal efter kontraktudkastet udføre betydeligt mere end nogensinde før, have flere frivillige end nogensinde før, og til en historisk set minimal økonomisk fordel, men samtidig påtage sig al risiko. Nej, meddelte bestyrelsen DBU Sjælland, vi vil gerne lave stævner for ungdom mm, men vi vil heller ikke spises af med en kontrakt, hvor det tydeligt fremgår at DBU Sjællands ærinde er at støtte en privat forretningsdrivende og ikke den klub der afholder, og gennem 26 år, har afholdt stævnet. I den forbindelse kan bemærkes at

billetterne til Sommerland Sjælland sidste år blev solgt til kr. 160, hvoraf Nykøbing IF fik kr. 15. Det bør stå klart for enhver hvem der har størst incitament til at afholde turneringen.

DBU`s direktør udtaler sig i Nordvestnyt, at billetterne i fremtiden sælges online, dvs. Nykøbing if skal ikke stå for at sælge disse billetter hvorfor kontrakten forringes i forhold til Nykøbing IF, men undskyld, var disse billetter overhovedet blevet solgt hvis ikke Nykøbing IF havde afholdt stævnet? Hvad med de 150 - 180 frivillige vi stiller år efter år, skal det ikke give en økonomisk fordel? Det må vi jo spørger os selv om, og er det så kun Sommerland Sjælland der nyder godt af de solgte billetter, eller mon ikke DBU også får en del af kagen.

I øvrigt fremgik det på ingen måde af det kontraktudkast eller fremsendelsesskrivelse Nykøbing IF modtog, at on-line salget af billetter var et tema. At denne oplysning først fremkommer i forbindelse med artiklen Nordvestnyt siger alt om den måde DBU Sjælland kommunikerer på, men selvfølgelig skal direktøren redde situationen for den praktikant der har udarbejdet kontrakten. At direktøren udtaler mod bedrevidende må stå klart for enhver.

I hvert fald vil vi ikke være til grin i Nykøbing IF, og vi mener virkelig ikke at det er en måde at behandle en forening på, hverken fra sommerland Sjællands side, men især heller ej fra en organisation som DBU Sjælland som i sin enkelthed menes at være til for fodboldklubbener i Danmark.

Vores samlede argumenter for ikke at afholde stævnet er følgende;

1. Pigestævnet afholdes midt i forårsturneringen.

2. Drengestævnet afholdes tre uger senere.

3. Alt arbejde er udelukkende lagt på NIF, DBU’s skal kun dalre rundt og se betydningsfulde ud.

4. Mål fra de andre klubber skal flyttes ad flere gange og det er tvivlsomt om vognmanden kan det uden at få betaling i henhold til normale takster.

5. Teltet til salg af billtter m.v. skal opsættes og nedtages to gange.

6. Toiletvogne ditto, hvor det grundbeløb på kr. 8.000 pr. stævnedag DBU Sjælland giver formentlig ikke dækker omkostningen.

7. Hvis DBU ikke finder faciliteterne i orden kan der trækkes i grundbeløbet på kr. 8.000 pr. stævnedag med kr. 2.000. Det fremgår ikke hvilke forhold der betragtes som utilfredsstillende.

8. De økonomiske forhold der gør at vi risikerer om et par år at få underskud på arrangementet. I år ville vi have modtaget kr. 15 pr. Billet. Beløbet nedsættes over de næste to år til kr 5, og herefter et fast aftalt beløb der næppe overtiger kr. 5. Hvem mon får glæde af det ?

9. Alt ansvar for ødelæggelser eller andet i klubhuset samt baner er lagt på NIF uanset, at klubben ikke ejer klubhuset eller banerne.

10. Der skal være en omklædningsplan som vel at mærke kan gribe ind i vores egne holds afvikling af turneringskampe. Dette gælder i alle tilfælde pige cup.

11. Al forhandling omkring ledsagerbilletter er taget fra os, da DBU formentlig har indgået en ukendt aftale med Sommerland Sjælland. Ellers er der ingen grund til at fratage os retten.

12. Stævnet 2022 er muligvis givtigt, men accepterer vi vilkårene skal der justeres økonomisk de kommende år jf. ovenfor.

Sidst kan vi fra bestyrelsens side sige at vi allerede nu har projekter i støbeskeen som kan sikre driften i klubben økonomisk i fremtiden, det kommer i sin enkelhed bare ikke til at være i samarbejde med en organisation eller et sommerland Sjælland som svigter sine medlemmer og sine lokale støtter.

Som et obiter dictum anbefales det at tjekke DBU Sjællands regnskab på hjemmesiden. Her fremgår intet om fordelingen af midlerne der fremkommer af Sommerland Sjælland Cup.

Med venlig hilsen den samlede bestyrelse i Nykøbing IF.