Menu

Referat bestyrelsesmøde oktober 2020

image
PHJ
18. oktober 2020 kl. 10:18

 

1.       Økonomi
Pt. ser økonomien fornuftig ud. Der er indgået flere aftaler med sponsorer omkring skiltning på stadion og indkøb af nye spillersæt til en række hold. Der er dog fortsat anledning til at tilbageholdenhed med anvendelse af midler, da der fortsat resterer en række udgifter der skal betales i indeværende år, og idet NIF mistede indtægter som følge af aflysningen af Sommerland Sjælland Cup.
 
Det blev drøftet at, såfremt økonomien tillader det, bevilliges der et rammebeløb til hvert hold som efterfølgende kan anvendes til arrangementer for holdene. Beløbet kan eksempelvis anvendes til indendørsstævner o.l.
 
2.       Trænersituationen
Der indledes snarest samtaler med de nuværende trænere og holdledere med henblik på at få afklaret hvor mange af de nuværende trænere fortsætter i den kommende sæson. Da der efterhånden er flere og flere kvindespillere afsøges det, om der er mulighed for at få ansat en træner til at tage sig af holdet.
 
3.       Ekstraordinær generalforsamling
Vedtægterne foreskriver at der skal ske en egentlig revision af vores regnskab. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling hvor bestemmelsen om revision vil blive foreslået ændret idet en egentlig revision er en bekostelig affære. Dato m.v. meddeles senere.
 
4.       Afholdelse af frivillig arrangement
Julie har søgt og fået bevilliget et beløb til afholdelse af et arrangement for frivillige. Arrangementet, vil i kombination med et trænermøde, blive afholdt medio november 2020. Nærmere følger når dato og indhold af arrangementet er drøftet i bestyrelsen.
 
5.       Ansøgninger om støtte
Odsherred kommune har åbnet for ansøgninger af forskellig karakter, og NIF vil ansøge om blandt andet en markise til klubhuse, materiale i form af kegler, træningsstiger m.v. Herudover er der åbnet for adgang til at ansøge om midler DGI som følge af tab af indtægter. NIF ansøger om midler i puljen.
 
6.       eventuelt
Stark har sponseret to flagstænger til stadion. Per Sørensen m.fl. tager sig af opsætningen.
 
Videoovervågning af klubhuset blev drøftet, og det er bestyrelsen holdning at overvågning desværre er nødvendig henset til det hærværk der er udøvet henover sommeren såvel i Kongehallen som på selve klubhuset og inventar. Bestyrelsen i den selvejende institution kontaktes herom.
 
Det blev drøftet om det er muligt at sammensætte nogle aktivitetsudvalg der kan tage sig af konkrete opgaver for derved at aflaste bestyrelsen, og de personer der altid er klar til at påtage sig opgaver. Der arbejdes videre med dette. Det overvejes samtidig at afholde et møde hvor  der indbydes en person som kan fremkomme med input.
 
Det besluttes at der ansøges om pigeraketten i 2021.
 
Der vil blive udarbejdet en årskalender til brug for 2021 for at lette overblikket over de arrangementer m.v. der skal afholdes.
 

Luk