Menu

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Nykøbing IF, og foreningens hjemsted er Odsherred kommune.

§ 2 Foreningens formål

Er at sikre medlemmerne de bedste muligheder for en aktiv, alsidig og udviklende fritidsinteresse, med fællesskabet om fodbold som omdrejningspunkt. - at sikre medlemmerne mulighederne for at spille fodbold på det niveau, der passer den enkelte bedst. - at sikre medlemmerne de optimale sociale rammer for sportens udøvelse.

§ 3 Medlemskab af organisationer og sammenslutninger

Stk. 1 Nykøbing IF er medlem af DBUs relevante lokalunion, samt DGI.

§ 4 Samarbejdsklubber

Stk. 1 Med henblik på opfyldelse af klubbens formål, skal denne kunne etablere/deltage i, samt indgå samarbejdsaftaler med et eller flere af klubbens bedste senior- og/eller ungdomshold i forhold til andre klubber.

§ 5 Valgbarhed

Stk. 1 Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år.

§ 6 Medlemskab

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der ønsker at være frivillig træner eller leder i klubben, eller enhver kontingentbetalende person, der har interesse i at være medlem.

Stk. 2 For ungdomsmedlemmer under 18 år, har forældremyndighedsindehaverne/værgerne, på vegne af deres børn, medlemskab af Nykøbing IF. Flere betalende børn giver alene ret til et medlemskab.

Stk. 3 Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele medlemskab, inkl. kontingentfrihed, til trænere og ledere, der udfører en frivillig indsats for foreningen.

Stk. 4 Bestyrelsen kan, efter vurdering, nedsætte eller helt undlade opkrævning af kontingent hos medlemmer, der efter ansøgning påberåber sig konkrete årsager til manglende betalingsevne.

Stk. 5 Udmeldelse skal ske skriftligt (for spillere under 18 af forældre/værge) og evt. kontingentrestance betales samtidig med. Herunder fuldt kontingent for den kontingentperiode udmeldelsen sker, i det kontingentet forfalder fuldt ud, uanset hvornår i perioden, at opsigelsen modtages. For at få udstedt spillercertifikat, skal alt skyldigt kontingent være betalt Ved udmeldelse har man ikke krav på nogen andel af foreningens formue og/eller udbytte.

§ 7 Æresmedlemmer

Stk. 1 Bestyrelsen kan, enten ved egen foranledning eller efter indstilling fra en kreds af medlemmer, udnævne æresmedlemmer.

Stk. 2 Æresmedlemskab kan tildeles medlemmer, der enten gennem en lang årrække har ydet en frivillig indsats for foreningen eller har ydet en enkeltstående indsats, der har haft skelsættende betydning for foreningen.

Stk. 3 Æresmedlemmer nyder samme rettigheder som medlemmer. Æresmedlemskab er kontingentfrit.

§ 8 Suspension og eksklusion

Stk. 1 Bestyrelsen kan suspendere i op til 2 år eller ekskludere et medlem, og fratage æresmedlemsskaber, såfremt dette medlem har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af, hvad der må betragtes som hæderlig eller sømmelig sportslig optræden, vedkommendes ageren strider mod gældende lov, foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Det pågældende medlem har i så fald ret til at kræve bestyrelsens beslutning om suspendering eller eksklusion forelagt til prøvelse på en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal ophæve suspenderingen eller eksklusionen.

Stk. 2 Forinden bestyrelsen træffer sin beslutning skal der udarbejdes en skriftlig sagsfremstilling, som skal sendes til høring hos medlemmet. Beslutning om udelukkelse eller eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt og medfører at medlemsrettighederne umiddelbart inddrages.

§ 9 Regnskabsår

Stk. 1 Nykøbing I.F. Fodbolds regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 10 Revision

Stk. 1 Revisionen er pligtig til at overholde almindelig revisionsskik i revision af årsregnskabet.

Stk. 2 Det reviderede regnskab skal sammen med eventuelle revisionsbemærkninger samt budgetforslag for næste regnskabsår, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3 Det reviderede regnskab fremlægges af bestyrelsen på enhver ordinær generalforsamling og skal indeholde såvel specificeret driftsregnskab som statusopgørelse.

Stk. 4 Regnskabet revideres af en registreret revisor.

§ 11 Hæftelse

Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser.
Stk. 2 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for økonomiske forpligtelser, indgået af bestyrelsen,
på vegne af foreningen.

§ 12 Tegningsret

Stk. 1 Klubben tegnes af formanden, der kan meddele prokura. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening eller formanden med to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal lånoptagelse på mere end samlet 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

§ 13 Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, indeholdende dagsorden, regnskab og forslag til budget, skal som minimum annonceres på klubbens hjemmeside samt den måde bestyrelsen i øvrigt finder tjenlig.

Stk. 3 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fem dage før afholdelse.

Stk. 4 Kun medlemmer af foreningen kan deltage i generalforsamlingen. Medlemmer i kontingentrestance på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen kan ikke deltage. Bestyrelsen kan invitere gæster til generalforsamlingen.

Stk. 5 Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder. For unge under 18 år gives stemmeret til forældre/værge. Uagtet at forældre/værge har flere betalende børn gives der alene ret til én stemme.

Stk. 6 Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem, dog kan ingen afgive stemmer for mere end én fuldmagt.

Stk. 7 Beslutninger på den ordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt ét medlem forlanger det.

Stk. 8 Forsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.

Stk. 9 Referat fra den ordinære generalforsamling skal offentliggøres på foreningens hjemmeside, senest en måned efter afholdelse.

Stk. 10 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse
 6. Valg til bestyrelsen
  1. a) Tre bestyrelsesmedlemmer, ulige år, valg gælder for to år.
  2. b) To bestyrelsesmedlemmer, lige år, valg gælder for to år.
  3. c) 1.- og 2.-suppleant, hvert år, valg gælder for ét år
 7. Valg af registreret revisor, lige år
 8. Eventuelt

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Når mindst 1/3 af bestyrelsen kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2 Når mindst 5 % af medlemmerne skriftligt kræver det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3 Bestyrelsen skal indkalde medlemmerne inden for 30 dage, og skal som minimum annoncere indkaldelsen på klubbens hjemmeside, samtidig med opslag i klubhuset mindst 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen skal som minimum indeholde dagsorden

Stk. 4 Bestemmelserne i § 13, stk. 4 - 9 vedrørende afvikling af ordinær generalforsamling gælder også for afvikling af ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 5 Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Det/De begærede emner til behandling


§ 15 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med Formand, Næstformand, Kasserer og ansvarsområder.

Stk. 3 Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder 1.-suppleanten, subsidiært 2.-suppleanten, for den resterende del af det udtrædende bestyrelsesmedlems løbende valgperiode. Hvis en ledig plads i bestyrelsen ikke kan besætte med suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv, for den resterende del af det udtrædende bestyrelsesmedlems løbende valgperiode.

Stk. 4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Heriblandt skal være formand eller næstformand. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Bestyrelsen er foreningens daglige politiske ledelse imellem generalforsamlinger og er bemyndiget til at træffe beslutninger om aktiviteter eller andet, der ligger inden for foreningens formålsbestemmelser. Bestyrelsen har i den forbindelse den fulde ledelsesret og herunder bl.a. retten til at ansætte og afskedige ansatte, såvel lønnede som frivillige Bestyrelsens beslutninger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 6 Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling overordnede sportslige, administrative og økonomiske målsætninger for det kommende år.

Stk. 7 Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage godtgørelse eller honorar for deres virke. Dog kan der efter SKATS almindelige takster udbetales skattefrie godtgørelser til Formand og ungdomsformand. Udbetaling fordrer dog bilag med specifikation.

Stk. 8 Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden, som fastlægger rammerne for bestyrelsens ageren.

§ 16 vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 3/4 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

§ 17 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Forslag til opløsning af foreningen skal forelægges den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 For vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de fremmødte ved skriftlig afstemning, stemmer for det stillede forslag.

Stk. 3 Hvis ikke fremmødet på den ordinære generalforsamling er tilstrækkeligt, men forslaget i øvrigt opnår mindst 3/4 flertal, er bestyrelsen pligtig til, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det stillede forslag som eneste punkt til behandling på dagsordenen.

Stk. 4 For vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen på en ekstraordinær generalforsamling, kræves at mindst 3/4 af de fremmødte ved skriftlig afstemning stemmer for det stillede forslag.

Stk. 5 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver Nykøbing IF Odsherred Kommune med pålæg om anvendelse inden for idræts- og ungdomsarbejdet i lokalområdet.

Stk. 6 For vedtagelse af forslag til sammenlægning af foreningen med andre fodboldklubber kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de fremmødte ved skriftlig afstemning, stemmer for det stillede forslag.

Stk. 6 Denne vedtægts §17 kan kun ændres efter samme regler som denne vedtægts §17 stk. 1 - 4.

Vedtaget ved generalforsamling den 22. februar 2017.

Luk